سید هادی سید فضلی سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد گفت: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد به منظور ارتقای پاسخگویی در قبال مسئولیت اجتماعی نسبت به افزایش خدمات بیمه‌ای و همچنین افزایش سقف پوشش‌ها و تعهدات بیمه حوادث دانشجویی در تمام طول ساعات شبانه روز برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام کرده است.

سید فضلی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جدید جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث تا سقف هفت و نیم میلیون تومان است.

سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد در ادامه درباره میزان پوشش بیمه ای نقص عضو نیز بیان کرد: جبران هزینه نقص عضو (کلی یا جزئی) ناشی از حادثه تا سقف سی میلیون تومان و جبران هزینه فوت ناشی از حادثه نیز سی میلیون تومان خواهد بود.

شرایط استفاده از بیمه حوادث دانشجویی

منظور از حادثه، اتفاقات غیر عمدی و غیر قابل پیش بینی ناشی از عامل خارجی(تصادف، سقوط، خفگی ناشی مسمومیت، برق گرفتگی، آتش سوزی، شهادت و…) است که بدون قصد و اراده دانشجو در مدت تحت پوشش رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت شود.

نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی): منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (جزئی یا کلی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجویی به وجود آید و وضعیت دائمی و قطعی داشته باشد.

 فقط هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه در تاریخ وقوع قابل پرداخت بوده و هزینه‌های تداوم درمان قابل پرداخت نیست.

در صورت بروز نقص عضو، خسارت بر حسب تعرفه و با توجه به درصد نقص عضوی (دیه) که توسط پزشکی قانونی و دادگاه تائید شده باشد از مبلغ کل تعهد قابل پرداخت است.  

با توجه به اینکه تنها یک نوع هزینه جهت بروز حادثه قابل پرداخت است در موارد نقص عضو (تعیین دیه) توسط پزشکی قانونی و دادگاه، حتما مشخص شود که آسیب دیده درخواست دریافت نقص عضو یا صورت هزینه‌های بیمارستانی را دارد.

 اسناد هزینه و فاکتور‌های ارسالی باید ممهور به مهر پزشک معالج یا بیمارستان، بدون قلم خوردگی، با ذکر تاریخ مشخص و شرح خدمات انجام شده و در سربرگ معتبر باشد.

خسارت درمانی پرداختی توسط صندوق فقط در صورت بروز حادثه ناشی از عامل خارجی قابل پرداخت بوده و هیچگونه خسارتی بابت فوت، نقص عضو یا درمان ناشی از بیماری (از قبیل بیماری قلبی، نارسایی کلیه و…) توسط صندوق قابل پرداخت نیست.

در صورت بروز حادثه، دانشجوی حادثه دیده یا، ولی دانشجو برای دریافت خسارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از بروز حادثه با تکمیل فرم درخواست خسارت نسبت به ارائه مدارک زیر به دبیر کمیته حوادت دانشجویی واحد اقدام کند.

ردیف

 

عنوان مدرک

۱

الزامی برای تمامی حوادث

اصل یا کپی برابر اصل گزارش حادثه با ذکر نام حادثه دیده که به تائید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد. (مطابق با بند‌های فرم)

۲

فرم گزارش حادثه (نمونه ۱۲۰/۱۶ پیوست) و درخواست خسارت حوادث (نمونه ۱۱۴/۱۶ پیوست)

۳

گواهی اشتغال به تحصیل و برگه انتخاب واحد در ترم وقوع حادثه و ترم جاری

۴

تصاویر شناسنامه و کارت ملی

۵

اصل مدارک و صورت هزینه های بیمارستانی در زمان حادثه با مشخصات کامل حادثه دیده

۶

نقص عضو

 

گواهی پزشکی قانونی و حکم دادگاه مبنی بر بروز نقص عضو در زمان حادثه با ذکر مشخص درصد دیه آن

۷

حوادث منجر به فوت

اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گواهی فوت و جواز دفن

۸

اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گواهی حصر وراثت اولیای دم

۹

اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گزارش معاینه جسد توسط سازمان پزشکی قانونی

۱۰

حوادث رانندگی

در حوادث رانندگی ارسال اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی الزامی است

تمام صورت هزینه‌های بیمارستانی باید به صورت اصل یا کپی برابر اصل (توسط بیمارستان یا دادگستری) ارائه شود.

چنانچه دانشجو تحت پوشش سایر بیمه‌ها اعم از تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی نیز باشد مدارک ارائه شده با ذکر میزان مبلغ دریافتی باید توسط بیمه گر مذکور تایید و برابر اصل شده باشد.

تمام مدارک مربوط به گزارش حادثه، جواز دفن، گواهی فوت و معاینه جسد باید به صورت اصل یا تصویر برابر اصل شده توسط دادگستری ارائه گردد و علت نامه فوت صریحا در آن مشخص و قید شده باشد.

ارائه تمامی مدارک و مستندات الزامی بوده و بدیهی است نقص هر یک از موارد و مدارک مورد اشاره باعث عودت پرونده خواهد شد؛ لذا در صورت گذشت مدت زمان ۶ ماه از تاریخ حادثه، اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خسارات پیش آمده و جوابگوی ضرر و زیان نبوده و مسئولیت تأمین آن بر عهده قصور کننده است.

هر گاه ثابت شود که بیمه شده تعمدا به وسیله اظهارات کذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود کرده است در این حالت نام مشمول از لیست تحت پوشش خارج و صندوق محق به دریافت مبالغی است که تحت هر عنوان بابت جبران خسارت به بیمه شده پرداخت کرده است.