آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای چهار شنبه ۹مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان  درس
تمام پایه ها ۷:۴۵تا ۸  آموزش درس تربیت‌بدنی
یازدهم ٨  تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی
دوازدهم ٨:٣٠ تا٩ کارگاه تابلو برق
دوازدهم ٩ تا ٩:٣٠ نگهداری ماشین های صنعتی
دوازدهم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک
دهم ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ مبانی هنر تجسمی

 

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
اول ۳۰ :١٠ تا ١١  بازی و ریاضی
دوم   ١١ تا ١١:۳۰ علوم تجربی و تفکر
سوم ١١:٣۰ تا ١٢:۱۰ فارسی و نگارش
 چهارم ۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی
 پنجم ۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی
 ششم ۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰   بازی و ریاضی

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی
 هشتم ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی
 نهم   ٣٠ :١۵تا ١۶ ادبیات فارسی

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
پایه۱۰ ٣٠: ١۶ تا ١٧ شیمی ۱
پایه ۱۲  ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳
پایه ۱۱  ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲
پایه۱٠ ٢٠ تا٢٠:٢۵ فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی
پایه ۱۰ ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دوره آموزش مجازی متوسطه

طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی ١۶ تا ١۶:٣٠

شبکه چهار

پایه ساعت درس
دوازدهم ۷:۳۰ جغرافیای۳
یازدهم ۸ فلسفه۱
دهم ۸:۳۰ تاریخ۱
یازدهم ۱۰:۱۵  ریاضی وآمار۲
دهم و یازدهم ۱۰:۴۵ اقتصاد
دوازدهم ۱۱:۱۵ دین وزندگی۳
دوازدهم ۱۱:۴۵ ریاضی گسسته
یازدهم ۱۲:۱۵ فیزیک۲
دوازدهم ۱۲:۴۵ ریاضی گسسته
یازدهم ۱۳:۱۵ فیزیک۲

شبکه معارف

پایه  ساعت درس
دوازدهم ۱۵ جریان شناسی اندیشه های معاصر
دهم ۱۵:۳۰ احکام۱
یازدهم ۱۶ احکام۲
متوسطه دوره اول ۱۶:۳۰ آموزش قرآن نهم درس اول