دانشجویان دانشگاه شریف می‌توانند در نیم‌سال جاری نسبت به حذف دو درس به جای یک درس در بازه‌ حذف اضطراری دروس با رعایت کف واحد مجاز اقدام کنند همچنین مهلت حذف اضطراری دروس تا آخرین هفته‌ برگزاری کلاس‌ها گسترش خواهد یافت.

گفتنی است، بررسی موارد خاص و خارج از کنترل دانشجو کماکان در کمیسیون موارد خاص قابل انجام خواهد بود.