به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی ثبت احوال، محسن کرمی گفت: برای والدینی که از سوم تیر امسال تا دهم تیر، فرزندان خود را" مهدی" می نامند، شناسنامه مکانیزه خارج از نوبت صادر می شود.