به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، صندوق بازنشستگی کشوری از سال گذشته طرح بیمه طلایی بازنشستگان کشوری را در فاز اول انجام داد و در این طرح بیش از یک میلیون بازنشسته تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند.

پس از اتمام مهلت قرار داد بیمه طلایی بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی باردیگر مناقصه ای را با حضور نمایندگان شرکت بیمه ای و نماینده سازمان بازرسی برگزار کرد که در این مناقصه شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ توانست بار دیگر بیمه طلایی بازنشستگان را به عهده بگیرد.

برهمین اساس بازنشستگان کشوری به همراه افراد تحت تکفل که بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر هستند تحت پوشش بیمه طلایی آتیه سازان حافظ قرار می گیرند.

این در حالی است که به زودی نحوه ثبت نام و آیین نامه های اجرایی بیمه طلایی بازنشستگان کشوری در فاز دوم از سوی سازمان های مربوطه به اطلاع بازنشستگان کشوری خواهد رسید.