به گزارش پارس نیوز، 

صفحه ریحانه سایت KHAMENEI.IR در اینستاگرام با انتشار عکس نوشتی با عنوان "مالک نصف انقلاب" نوشت:

رهبر انقلاب: زنها حدّاقل مالک پنجاه درصد این انقلابند؛ زیرا که پنجاه درصد ملّت ما زنها بودند و زنها حضورشان در صحنه از مردها کمتر نبود و درمواردی بیشتر بود. ۶٠/١٢/۴