به گزارش پارس نیوز، 

این سال ها که ظاهراً بی تو گذشت، آرمیتا شده جایگزینت برای حرف هایی که فقط میشد با تو زد. ساعت و اشتیاق آمدنت را در انتظار آرمیتا هستم. صدای آسانسور که می آید و کلید در قفل که میچرخد، در که باز میشود و لبخندش را که میبینم تو در خانه ظاهر میشوی!

چقدر انتظار کشیدن برای آمدن کسی که درون قلبت میتپد شیرین است. راستی، راستش را بگو، تو هم ما را منتظری آنجا؟