به گزارش پارس نیوز، 

راننده دوان‌دوان برای نجات کودک به آن‌طرف بزرگراه می‌رود. مسافران کمک می‌کنند بچه گرم شود و کودک در اتوبوس، کمی در آغوش راننده می‌خوابد. ایرنا ایویچ راننده این اتوبوس می گوید: "من کار خاصی نکردم؛ فقط سپاسگزارم که در زمان مناسب در جای مناسب قرار گرفتم."

آن طور که سی‌ان‌ان گزارش داده، مادر کودک، او را در خیابان رها کرده بود و او تحت حمایت دولت قرار خواهد گرفت و با مادرش برخورد خواهد شد.