به گزارش پارس نیوز، 
لاله صبوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: چه ژستى گرفتم .