به گزارش پارس نیوز،  محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: واحد ارزی یکی از بانکهای استان قزوین در خصوص عدم ایفای تعهد واردکنندگان کالا در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با اعتباری در مجموع به مبلغ بیش از ۱۱ میلیون و یکصد و سی هزار یورو که برای ترخیص کالا تحویل شده بود؛ برای تعقیب و اعاده ارز خارج شده از کشور شکایتی تنظیم و به این اداره کل ارسال کرد.

وی ادامه داد: طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، این وارد کنندگان می بایست نسبت به ارائه برگ سبز ورود کالا در موعد مقرر به کشور اقدام کرده لذا برای این موارد پروندهایی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان قزوین ارجاع داده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: این شعبه پس از احضار نمایندگان این شرکت ها و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهمین را به اعاده عین ارز گزارش شده «۱۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۰۰ یورو» به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم کرد.