به گزارش پارس نیوز، 

تحریم رژیم اشغالگر اسرائیل به نظر دولت آمریکا جرم محسوب می شود و هرگونه مشارکت در این زمینه، باعث اخراج کارمندان و جلوگیری از ادامه فعالیت های شغلی و قطع شدن منبع درآمد آنان می شود.

"بهیه عمّاوی" متخصص گفتار درمانی در یکی از مدارس شهر آستین (مرکز ایالت تگزاس) آمریکاست که به اتهام مشارکت در تحریم رژیم اشغالگر اسرائیل و نپذیرفتن یکی از بند های قرارداد شغلی که متضمن تعهد به عدم تحریم یا مشارکت نکردن در هر گونه فعالیتی که به اقتصاد اسرائیل ضربه می زند، از کار برکنار شده است.

موضع بهیه عماوی به عنوان یک معلم مسلمان و امضا نکردن قرارداد کاری به این دلیل است که او و خانواده اش از تحریم رژیم اشغالگر که اراضی فلسطینی را غصب کرده است حمایت کرده و کالا های ساخت شرکت های اسرائیلی را خریداری نمی کنند.

موضع مدیریت مدرسه ای که بهیه برای آن کار می کرد موضع منصفانه ای در زمینه حقوق بشر نبود، بلکه از رژیم اشغالگر اسرائیلی طرفداری کرده و نژادپرستی را رواج می داد. همین مسئله باعث تنظیم دادخواست قضایی علیه این مدرسه در دادگاه فدرال ایالت تگزاس شده و به نقض حق آزادی بیان مندرج در قانون اساسی آمریکا متهم شده است.