به گزارش پارس نیوز، 

ساعت 19/10 شاهد شکل گیری هسته طوفان تندری بسیار شدید در بخش های شرقی کشور عراق بودیم که در ساعات آینده بارش شدید باران همراه با خساراتی استان های جنوب غربی کشور را فرا می گیرد.