به گزارش پارس نیوز، 

با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز، رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر، ضروری است.

- بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط ، باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

- در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی ، دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدود و آموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.

- بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند ، نصب شود.

- دودکش‌های مورد استفاده نباید دارای هیچ گونه منفذ و یا نشتی بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل یک متر از سطح بام و نیز دیواره های جانبی بام ، فاصله داشته باشد. نصب کلاهک با شکل H در خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن الزامی است. شیب این لوله‌ها باید رو به بالا و مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد . قطر لوله‌های دودکش نیز باید مساوی یا بزرگ‌تر از قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز در نظرگرفته شود.

- استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد.

- عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر ، از جمله پرده ها ، نصب شود.

- شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد.

- از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود.

- بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد ، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

- هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود.

- سیستم های کنترلی از جمله ODS و سنسور های خاص، برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر روی بخاری ها تعبیه شده است . لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.