به گزارش پارس نیوز، 

سید مهدی قاسمی، مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد افرادی که جزو بیماران خاص تحت پوشش سازمان بازنشستگی هستند ۶۴۱نفر هستند و تا کنون سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به هر کدام مبلغ دومیلیون ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت می کرد، گفت : با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه بالای داروهای بیماران خاص مبلغ یک میلیون ریال به کمک هزینه این عزیزان اضافه شد.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی ادامه داد: به آن دسته از بازنشستگانی که کمک هزینه پرستاری دریافت می کنندنیز مبلغ یک میلیون ریال اضافه شد. مبلغ یک میلیون ریال نیز به سقف دریافتی بازنشستگان دارای معلولیت اضافه شد.

به گفته قاسمی  بر اساس آخرین مصوبه هیئت مدیره سازمان مقرر شد یارانه مسکن هر خانوار بازنشسته شهرداری تهران نیز مبلغ پانصد هزار ریال افزایش پیدا کند. مبالغ افزایش یافته درفیش حقوقی آبان ماه بازنشستگان شهرداری تهران اعمال خواهد شد.