به گزارش پارس نیوز، 

این مامور در فلوریدا به اتهام دست مالی کردن دختر 15 ساله ای در ماشین دولتی، دستگیر شد.

به گزارش پلیس، ریچارد کونته که ماموریت شبانه داشت، دختر 15 ساله ای را به اجبار سوار ماشین کرده و حین انجام ماموریت او را به زور مورد آزار و اذیت قرار داده است.

یکی از همکاران وی که در آن خیابان مشغول رفت وآمد بوده و این عمل زشت او را در پشت ماشین مشاهده کرده است، با بی سیم با اداره پلیس Police تماس گرفت و گزارش این رفتار شنیع همکارش را داد.

زمانی که ماموران پلیس به خیابان مذکور آمدند دختر 15 ساله ای را دیدند که گریه می کند و به دلیل پاره شدن لباس هایش قصد دارد با دستانش بدنش را از دید باقی ماموران بپوشاند و با گریه برای آن ها تعریف می کند که مرد شیطان صفت او را به اجبار در خیابان سوار کرده و به او دست درازی کرده است.

پس از انتقال متهم و قربانی به اداره پلیس، متهم مورد بازخواست قرار گرفت.

در حال حاضر این مرد به صورت موقت در بازداشت است تا پرونده او برای مجازات به دادگاه منتقل شود.