به گزارش پارس نیوز، 

یک نفر شتر سمند را اوراق کرد.