به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس میزان شکایت ها در سال 96 در کل کشور سازمان پزشکی قانونی آمار شکایات و رتبه بندی آن را منتشر کرد.