به گزارش پارس نیوز، 

معاون سابق شهرداری تهران گفت: کاش آقای شیرازی رئیس معزول بازرسی شهرداری تهران زمان ریاست خود ونه چندساعت پس ازعزل وباعصبانیت وخارج ازانصاف وظیفه قانونی خودراانجام می داد.

امانی در واکنش به اظهارات محمد جواد شیرازی، رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری در یک همایش ساعاتی پس از کنارگذاشته شدن از ریاست بازرسی شهرداری گفت: عصبانیت افراط گرایی و خروج از عدل و انصاف درسخنان ایشان موج می زند و اتهامات و تهاجمات ایشان به مدیریت قبلی شهرداری تکرار همان سناریویی است که قبل ازانتخابات سال 96و پس ازآن توسط جناح رقیب تاکنون بصورت مستمر تکرارشده است.

امانی گفت از یک طرف ایشان از میلیون ها متر تخلف ساختمانی و نابودی دهها هکتار باغ دادسخن می دهد و ازطرف دیگر از ارائه گزارشات جهت رسیدگی به مراجع بالاتر و قول آنان جهت رسیدگی میگوید!؟

اگر این گزارشات رسیدگی نشده و قرار است رسیدگی شود شما بعنوان رئیس سابق یک نهاد نظارتی براساس کدام مبنای قانونی و شرعی چنین اتهاماتی را قطعی اعلام می کنید!؟

معاون سابق برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری در ادامه گفت: کارکنان شهرداری تهران از برخوردهای عجیب و شیوه های بازجویی و احضارشان در دوره مسولیت ایشان در بازرسی شهرداری و افراد ناشناسی که از خارج از سیستم و بدون اطلاع از مقررات و قوانین شهری با خود آورده بودند خاطرات تلخی دارند.