به گزارش پارس نیوز،در ماه های اخیر، هزینه دارو و متعاقب آن هزینه بهداشت و درمان به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. به همین منظور، بر آن شدیم تا به این پرسش ها پاسخ دهیم که اولاً در یک دهه اخیر، سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارها چه تغییر کرده و ثانیاً هزینه بهداشت و درمان پولدارهای ایرانی چند برابر بی پول هاست؟

 نمودار زیر سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه سالانه خانوارها در یک دهه اخیر را نشان می دهد. این آمارها از گزارش های بودجه خانوار در مناطق شهری بانک مرکزی استخراج شده است. آخرین گزارش منتشره در این زمینه، مربوط به سال 1395 است. همان گونه که می بینید، در حالی که در سال 1386 سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه های خانوارهای شهری 4.4 درصد بوده، این سهم در سال 1395 به 5.9 درصد افزایش یافته است. نمودار نشان می دهد، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارها تقریباً روند صعودی را داشته است.

 

هزینه بهداشت و درمان پولدار‌های ایرانی چند برابر بی پول هاست؟

 

نمودار زیر نیز سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری طی ده سال اخیر برای خانوارهای حاضر در دهک اول به عنوان ضعیفترین قشر جامعه و در دهک دهم به عنوان ثروتمندترین قشر جامعه را نشان می دهد. سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری در دهک اول (ضعیفترین قشر) از 4.9 درصد در سال 1386 به 4.4 درصد کاهش یافته و تقریباً می توان گفت روند این سهم طی یک دهه اخیر، روندی نزولی بوده است.

همچنین سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری در دهک دهم (ثروتمندترین قشر) در سال 1386، 4.5 درصد بوده است که این سهم به 6.1 درصد در سال 1395 رسیده است. روند این سهم برای خانوارهای حاضر در دهک دهم در یک دهه اخیر تقریباً صعودی بوده است.

 

هزینه بهداشت و درمان پولدار‌های ایرانی چند برابر بی پول هاست؟

 

در سال 1386 هزینه ای که دهک دهم برای بهداشت و درمان خود در یک سال پرداخت کرده، حدود یک میلیون و 419 هزار و 743 تومان بوده و این در حالی است که این هزینه برای یک خانوار حاضر در دهک اول حدود 99 هزار و 805 تومان بوده است. یعنی در سال 1386 یک خانوار حاضر در دهک دهم حدود 14 برابر بیشتر از یک خانوار حاضر در دهک اول در طی یک سال برای بهداشت و درمان خود هزینه کرده است. در سال 1395 این هزینه برای یک خانوار حاضر در دهک دهم حدود 7 میلیون و 646 هزار و 860 تومان بوده و برای یک خانوار حاضر در دهک اول حدود 381 هزار و 689 تومان بوده است. یعنی در سال 1395 یک خانوار حاضر در دهک دهم حدود 20 برابر بیشتر از یک خانوار حاضر در دهک اول در طی یک سال برای تفریحات خود هزینه کرده است.

همان گونه که ملاحظه می شود، یک خانوار پولدار حدود بیست برابر بیشتر از یک خانوار بی پول در سال 1395 برای بهداشت و درمان خود هزینه کرده است و این نسبت طی ده سال (یعنی از 1386 تا 1395) بیشتر هم شده است.