به گزارش پارس نیوز، 

جشنواره قدردانی از آرای برتر جایگزین حبس روز سه شنبه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هدف کاهش جمعیت کیفری و بازگشت متهمان به جامعه برگزار شد.
این جشنواره که در هتل اسپیناس برگزار شد، با برپایی دو کارگاه 'راهکارهای افزایش کارآیی و بررسی چالش های مجازات های جایگزین حبس' به ریاست فرجی ها عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و 'چالش های قانونی و قضایی مجازات های جایگزین حبس' به ریاست طهماسبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور همراه بود.
قضات در این دو کارگروه، چالش ها و ایرادهای فصل استفاده از مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی را مطرح کردند و خواستار استخدام مددکار برای تعیین نوع مهارت متهم شدند تا متناسب با مهارت متهمان برای آنها مجازات های جایگزین حبس درنظرگرفته شود.
محسن مرادی قاضی شعبه 103 کیفری سلماس، کاظم زاده قاضی شعبه 101 کیفری 2 خداآفرین آذربایجان شرقی، حسین میرزایی قاضی شعبه 102 کیفری 2 آبدانان؛ محمدرضا عموزاده خلیلی قاضی شعبه 101 کیفری گالیکش، علیرضا احمدی منش قاضی شعبه اول دادگاه کیفری 2 بندرعباس قضاتی بودند که در این جشنواره قدردانی شدند.
اجتمام**٧٣٢٩**1834