به گزارش پارس نیوز، 

 رشته های مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی جاری در 55 رشته گرایش دکتری دانشجو پذیرش می کند که لیست اسامی رشته های مذکور به شرح زیر است :

ردیف رشته گرایش
1 مهندسی برق کنترل
2 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، مکانیک جامدات
3 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات
4 مهندسی عمران مدیریت منابع آب
5 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
6 مهندسی مواد و متالوژی  
7 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی انرژی
8 علوم و مهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
9 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
10 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
11 علوم ومهندسی آب سازه های آبی
12 علوم و مهندسی آب منابع آب
13 مهندسی برق قدرت
14 آگرو تکنولوِژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
15 حشره شناسی کشاورزی  
16 جراحی دامپزشکی (دستیاری)  
17 بیماری های داخلی دام های بزرگ (دستیاری)  
18 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری)  
19 بهداشت و بیماری های پرندگان (دستیاری)  
20 بهداشت و بیماری های آبزیان(دستیاری)  
21 بهداشت مواد غذایی  
22 انگل شناسی  
23 باکتری شناسی  
24 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای  
25 بافت شناسی مقایسه ای  
26 ادبیات فرانسه  

رشته های مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف رشته گرایش
1

مهندسی برق

مخابرات سیستم
2 مهندسی برق الکترونیک
3 فیزیک اپتیک و لیزر
4 فیزیک فیزیک ماده چگال
5 ریاضی جبر
6 ریاضی آنالیز
7 ریاضی هندسه(توپولوژی)
8 آمار  
9 زیست فناوری میکروبی  
10 زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی  
11 شیمی شیمی معدنی
12 علوم زمین آبهای زیر زمینی
13 علوم زمین زمین شناسی نفت
14 حسابداری  
15 روانشناسی  
16 روانشناسی تربیتی  
17 مدیریت آموزشی  
18 فلسفه تعلیم و تربیت  
19 علوم و قرآن و حدیث  
20 جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
21 علوم اقتصادی اقتصاد پولی
22 علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی
23 علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل
24 علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای
25 علوم اقتصادی اقتصاد منابع
26 زبان و ادبیات عرب  

رشته های مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف رشته گرایش
1 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی  
2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری  
3 زبان و ادبیات فارسی