به گزارش پارس نیوز، 

 شهردار کرج امروز در شورای شهر کرج استعفا داد.