به گزارش پارس به نقل از کوِست نت، پولی که به عنوان شاباش دریافت می شود، دو صورت دارد:
۱. اگر در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی که صاحبان آن را می شناسند باید به آنها برگردانند. اما اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مأیوس هستند از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهند و برای این کار از حاکم شرع (مرجع تقلید) اجازه بگیرند.
۲. اگر به عنوان هدیه به عروس و داماد یا دیگر افراد باشد، که در این صورت دریافت آن حرام نیست، و درباره ی خمس هدیه، می توانید به نمایه ۳۲۶۸ (خمس هدیه) در همین سایت مراجعه نمایید.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [۱]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) :
ج۱) شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جایز نیست و در هر صورت اگر صاحبان آنها را مى شناسند باید به صاحبان آنها برگردانند و اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مأیوس هستند از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و برای این کار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرند.
ج۲) خمس ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی) :
گرفتن پول حرام نیست هر چند رقص آنها جلو دیگران حرام است و این پول خمس دارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) :
اگر شاباش را در برابر رقص بدهند اشکال دارد و چنانچه مقدار آن را می دانید و صاحبان آن را می شناسید آن را برگردانید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی) :
در صورتیکه پول در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی که صاحبان آن را می شناسند باید به آنها برگردانند.