به گزارش پارس ، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ضریب جدید حقوق کارمندان دولت در سال ۹۲ را تصویب نمود که از سوی رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. متن مصوبه اصلاحی به شرح زیر است:

بندهای ۲،۳، ۴،۵، ۶،۷، و ۸ تصویب نامه شماره ت۴۹۰۴۰ه/۲۶۲۷۵۷ به شرح زیر اصلاح می شوند:

۲ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۳ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۴ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۵ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

۶ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۷) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴.۹۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۷ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال تعیین می شود.

۸ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

منبع: عصر ایران