پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حسين بردبار- صداي بلندگو و آژير خودرويي که راننده آن فرياد مي زد"خودروي پرايد برو کنار"، "راه را بازکن ؛ به چپ بپيچ" و... فضاي خيابان را پر کرده بود و براي لحظاتي اغلب افراد پشت پنجره ساختمان هاي مشرف بر خيابان ،جمع شده بودند تا ببينند چه خبر شده و اين همه داد وفرياد به خاطر چيست. راننده يک آمبولانس که چراغ گردان خود را نيز روشن کرده و معلوم بود مريض بدحالي را با خود حمل مي کند، بلند داد مي زد و از خودروهاي جلوي خود مي خواست تا از چراغ قرمز اين بار به خاطر نجات جان يک انسان ، عبور کنند وبگذارند آمبولانس سريعتر برسد ؛ از نوع درخواست همراه با تحکم و فرياد راننده آمبولانس نيز مشخص بود که مسئله جدي است ، شوخي بردار نيست، چرا که در همين مکان بارها شاهد حضور خاموش آمبولانس ها پشت چراغ قرمز نيز بوده ايم اما اين بار مسئله تفاوت داشت ؛با اين حال متاسفانه خودروها پشت چراغ قرمز راه را بازنکردند تا اين که چراغ سبز شد وآمبولانس به راه خود ادامه داد؛ يکي از شاهدان اين واقعه همراه با طنزي تلخ گفت:" بيچاره مريض آمبولانس مرد!"

با برخي از شاهدان مسئله به دنبال يافتن دليلي براي اين نوع رفتار رانندگان بوديم تا اين که بحث اندکي بالا گرفت ويکي از آنها اين نوع رفتار رانندگان را مرتبط با عملکرد دوربين هاي ثبت تخلف راهنمايي و رانندگي که مشرف بر بسياري از چهارراه هاي پايتخت است، مي دانست چرا که به اعتقاد او رانندگان خودروها درچنين شرايطي مي ترسند درصورت عبور از چراغ قرمز؛جريمه سنگيني شوند اما به اعتقاد نگارنده دراينجا سه نوع قصور يا تقصير روي داده است:

اول از طرف راننده خودروهاي جلوي آمبولانس که شايد توجه کافي به مسئله "زمان طلايي" براي يک بيمار درمعرض سکته ندارند. طبق ديدگاه متخصصان پزشکي تا 6دقيقه بلافاصله پس از ايست کامل قلبي يا سکته مغزي درشرايطي که خون رساني به مغز مختل مي شود، "زمان طلايي براي سکته: golden time for stroke" نام دارد که اگر اين مدت بگذرد و اين مسئله اورژانسي بيمار مداوا نشود، احتمال فلج شدن بخشي از بدن يا حتي مرگ وي بسيار قوت مي گيرد.اگر رانندگان درچنين شرايطي احتمال دهند که فريادهاي فراوان راننده آمبولانس ممکن است ناشي از حمل چنين بيماري باشد، راه را باز مي کنند.

دوم از ناحيه ما رسانه ها به ويژه صداوسيما که براي چنين شرايطي کمتر اطلاع رساني و فرهنگسازي مي کنيم و درحالي که شاهد پخش انواع کليپ ها وآگهي هاي بهداشتي وپزشکي حتي درخصوص مصرف نمک در رسانه ملي هستيم(که البته درجايگاه خود مفيد است و جاي تشکر دارد) اما درباره اين موضوع خاص کمتر فرهنگ سازي و اطلاع رساني شده است؛ درحالي که اقتضائات زندگي شهري و ترافيک کلانشهرها لزوم آن را گوشزد مي کند واين موضوع با جان انسان ها سروکار دارد.

و سوم از طرف راهنمايي و رانندگي که با وجود ارائه و ساخت آگهي ها وبرنامه هاي مختلف فرهنگساز در رسانه ملي درمورد تخلف هايي همچون سرعت و سبقت غيرمجاز و فعاليت گشت هاي نامحسوس وغيره تاکنون کمتر دراين مورد اطلاع رساني و فرهنگ سازي کرده اند تا رانندگان خودروها بدانند درصورت مواجهه با چنين شرايطي تکليف چيست و چگونه بايد رفتار کنند.خوب است درچنين شرايطي نيروي انتظامي سازوکاري را ايجاد کند که از طريق آن اين اطمينان براي رانندگان به وجود آيد که دراين شرايط خاص درصورت عبور از چراغ قرمز جريمه نمي شوند يا درصورت اشتباه درثبت جريمه توسط دوربين هاي راهنمايي و رانندگي امکان پي گيري و حذف اين گونه جرايم وجود دارد.