هیئت عزاداران حسینی در دهه اول محرم به عزای سیدالشهدا پرداخت. دختر جوان نظم هیئت عزاداران حسینی را بهم ریخت. دختر جوان با پوشش خارج از شئون اسلامی از میان هیئت عزاداران حسینی عبور کرد.


به گزارش رکنا، در حالیکه این روزها در ماه محرم هستیم دختر جوانی با حجابی به دور از پوشش اسلامی در میان عزاداران حسینی خودنمایی می کند.

در این فیلم که در فضای مجازی پخش شده مردان در مقابل یک هیئت در حال عزاداری هستند که دختر جوانی بدون حجاب و با پوشش بد در میان مردان راه می رود که پسر جوانی به وی تذکر می دهد اما دختر جوان هیچ توجهی نمی کند و به راه رفتن با پوشش نامناسب در بین مردان ادامه می دهد.

این فیلم در فضای مجازی با مخالفت زیادی از سوی کاربران در فضای مجازی روبرو شده است. اعتقادات هر فرد قابل احترام است اما رفتار این زن اعتراض به اعتقادات و قانون شکنی است و مردم خواستار برخورد با این دختر جوان شده اند.

گفته می شود پلیس محلی با دیدن این صحنه وارد عمل شد و این دختر بی حجاب از محل عزاداران حسینی دور شد.