سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به تمرکز بر تحقق بودجه بدون نفت، گفت: مالیات ها یکی از منابع درآمدی بودجه بوده و در بسیاری از کشورها با اتکا به این مسئله منابع تامین می شود.

وی  با بیان اینکه منابع درآمدی بودجه نباید از جیب مردم اخذ شود، گفت: قطعا ما منابعی مالیاتی داریم که یا از آن غفلت شده و یا به درستی شناسایی نشده اند؛ بنابراین اگر به دنبال ایجاد منابع پایدار از طریق مالیات ها در بودجه سالیانه هستیم باید شناسایی مودیان جدید و به نوعی شناخته نشده را مدنظر قراردهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: اینکه بخواهیم از طریق فشار مالیاتی به اقشار کم درآمد این مسیر را ادامه دهیم، حتما توفیق نخواهیم داشت.

حسینی با بیان اینکه باید به درصد بندی مالیاتی بر پایه حقوق توجه جدی داشته باشیم، ادامه داد: قطعا باید افزایش دریافت مالیات به صورت تدریجی صورت گیرد تا فشاری بر معیشت مردم وارد نشود.

وی با بیان اینکه منابع مالیاتی حتما می تواند یک منبع پایدار قابل اتکا در بودجه سالیانه بوده و تاثیر گذار باشد، تاکید کرد: در آینده و در صورت تحقق درآمدهای نفتی ، این درآمدها باید در توسعه کشور و درآمدهای مالیاتی در حوزه امور جاری هزینه شود. همچنین باید در زمینه امور مالیاتی به سمتی حرکت کنیم که برای تولید مانعی ایجاد نشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در زمینه تحقق منابع پایدار مالیاتی موضوع جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و اصلاح معافیت های صورت گرفته را مدنظر قرار داده که می تواند موثر باشد. همچنین در این بخش سامانه هایی برای سهل الوصول کردن مالیات ها مدنظر قرار گرفته است که می تواند گام موثر دیگری محسوب شود.