به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس ، آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر ثامن الحجج (ع) صبح امروزهم زمان با صبح میلاد حضرت شمس الشموس، با حضور تولیت آستان قدس رضوی، جمع کثیری از خدام بارگاه منور رضوی و چشمان نظاره گر هزاران زائر و مجاور، برگزار و نقاره‌های حرم مطهر نواخته شد.

آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۴
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۵
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۶
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۷
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۸
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۹
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۰
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۱
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۲
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۳
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۴
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۵
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۶
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۷
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۸
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۱۹
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۰
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۱
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۲
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۳
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۴
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۵
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۶
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۷
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۸
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۲۹
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۰
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۱
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۲
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۳
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۴
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۵
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۶
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۷
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۸
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۳۹
آئین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح حرم مطهر رضوی ۴۰