صد آنلاین | بنابر روایتی که از امام سجاد (ع) آمده است ایشان می فرمایند «هنگامی که اسرافیل در صور می دمد مرگ تمام موجودات را در کام خود فرو برده و سکوتی مرگبار عالم هستی را فرا می گیرد سپس خداوند به عزرائیل می فرماید:ای عزرائیل چه کسانی باقی مانده اند؟ فرشته مرگ می گوید:"انتَ الحی الذی لا یموت" شما که هیچ گاه نمی میری و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و من.»

خداوند به عزرائیل دستور می دهد که روح آن سه فرشته مقرب درگاهش را قبض کند. سپس خداوند می فرماید:چه کسی مانده است؟

عزرائیل جواب می دهد:بنده ضعیف و مسکین تو عزرائیل، در این هنگام از طرف خدا خطاب می رسد بمیر ای ملک الموت.

عزرائیل صیحه ای می زند که اگر این صیحه را مردم پیش از مرگ می شنیدند در اثر آن می مردند. وقتی تلخی مرگ در کامش پدیدار می شود، می گوید:اگر می دانستم جان کندن این مقدار سخت و تلخ است همانا در این باره با مومنین مدارا می کردم.