طالبان حکومت در افغانستان را بدست گرفته است. مردم از طالبان هراس دارند. طالبان قوانین عجیبی وضع کرده است. طالبان تندروی زیادی در اجرای اسلام در پیش گرفته است.

گروه بین‌الملل: ریاست معارف ولایت هرات با صدور بخشنامه‌ای به تمام مدارس این ولایت (استان)، دستور ملغی شدن درس‌ های حرفه، هنر و وطندوستی را داده است.

طالبان

در این نامه آماده است که مضامین دینی جایگزین این مضامین خواهد شد؛ این نامه از آغاز سال ١٤٠١ در تمام مکاتب این ولایت عملی خواهد شد.