زلزله اندیکا خسرت زیادی داشت.زلزله خانه های مردم اندیکا را خراب کرد. زلزله در روستاها هم خسارت داشت.


زلزله اخیر در منطقه «قلعه خواجه» اندیکا در استان خوزستان خرابی‌های بسیاری را به بار آورده است. روستای «کتک» یکی از روستاهایی بوده که دچار آسیب‌های بسیاری بر اثر این زلزله شده است.

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

 • خسارت زلزله در روستای کتک

برچسب‌ها