نماز در مسجد الحرام با شیوع کرونا تعطیل شد. با شروع واکسیناسیون نماز در مسجد الحرام برگزار شد. نماز در مسجد الحرام با فاصله اجتماعی برگزار می شد.


نخستین نماز جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبی بدون فاصله گذاری اجتماعی، از ابتدای کرونا شب گذشته برگزار شد.

 

مسجد الحرام

مسجد الحرام

مسجد الحرام

مسجد الحرام