خبر خوب ستاد کرونا برای کاسبان منتشر شد.  خبر خوب ستاد کرونا برای کاسبان در خصوص قرنطینه هوشمند است.  خبر خوب ستاد کرونا برای کاسبان برای رونق کسب و کار است.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با رسانه ملی، افزود: بر اساس تلاشهای ۲ ساله شرکتهای دانش بنیان در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات هوشمند و مدیریت خوب وزارت کشور، سامانهای به طور هوشمند تمامی بانکهای اطلاعاتی ترددها و ورود و خروج به کشور و تمام سامانههای اطلاعاتی متصل به آن قادر است به کسانی که واکسن زده و ناقل کرونا نیستند نوید دهد که میتوانند کسب و کار را باز نمایند.

عضو کمیته ملی واکسن کرونا ادامه داد: فعالیت سامانه هوشمند نویدی برای راه اندازی دوباره اقتصاد و مهار کرونا است، برای این اتفاق، تمام نهادهای ذیربط مشارکت خواهند داشت.

دکتر قانعی گفت: قرار است به طور آزمایشی طی ۲ هفته آینده در استان قزوین بازگشایی کسب و کارها انجام گیرد چنانچه نتایج موفقیت آمیز بود وارد مرحله کشوری خواهیم شد امیدواریم نتایج این طرح تا ۳ ماه آینده به ستاد ملی کرونا ارائه شود.

عضو کمیته ملی واکسن کرونا افزود: از ویژگیهای این طرح میتوان به بازگشایی کسب و کارها بر اساس اطلاعات سامانه هوشمند و رونق اقتصاد اشاره کرد.

آقای قانعی تصریح کرد: سامانه قرنطینه هوشمند تمام ترددها، کسب و کار، رفت و آمدهای جادهای و…، را به طور هوشمند رصد میکند و این امکان را فراهم میسازد تا فردی که واکسن زده و ناقل کرونا نیست بتواند به ادامه کسب و کار بپردازد دیگر نیازی به ثبت نامه در این سامانه نیست و کسی کارتی دریافت نمیکند بلکه بر اساس قدرتهای این سامانه در کشورهای پیشرفته، فقط اطلاعات تردد مبادی میان جادهای هر فرد ردیابی میشود و در صورتی که فرد واکسن زده باشد و ناقل نباشد اجازه انجام سفر و تردد را دارا خواهد بود فقط اطلاعات آزمایشگاهی و فردی هر شخص در سامانه ثبت خواهد شد و دوربینهای کنترل و ردیابی مجوز سامانهای صادر میکنند و چنانچه منعی وجود داشته باشد مجوز تردد صادر نخواهد شد.