آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه نابینایان برگزار شد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه نابینایان حضور داشت.


مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ۱۴۰۰ مدارس آموزش و پرورش شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ با حضورسیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران برگزار شد.

حمید وکیلی ۱۳:۳۷ ۱۴۰۰-۷-۳
http://fna.ir/46orm
ورود دانش آموزان نابینا به در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۴
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۵
نواختن زنگ مهر توسط سیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۶
سخنرانی سیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۷
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۸
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۹
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۰
تجلیل از اساتید نابینا در مراسم آغاز سال تحصیلی 1400 در مدرسه نابینایان ۱۱
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۲
دانش آموزان نابینا در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۳
کلاس درس نابینایان در مدرسه شهید محبی تهران ۱۴
نیمکت درس نابینایان در مدرسه شهید محبی تهران ۱۵
ورود دانش آموزان نابینا به کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۶
ورود دانش آموزان نابینا به کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۷
ورود دانش آموزان نابینا به کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۸
ورود دانش آموزان نابینا به کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۱۹
ورود دانش آموزان نابینا به کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۰
 دانش آموزان نابینا د رکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۱
 دانش آموزان نابینا د رکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۲
بازدید سیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از کلاس های درس مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۳
 دانش آموزان نابینا د رکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۴
 دانش آموزان نابینا د رکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۵
 دانش آموزان نابینا در کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۶
 دانش آموزان نابینا در کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۷
خروج دانش آموزان نابینا ازکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۸
خروج دانش آموزان نابینا از کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۲۹
خروج دانش آموزان نابینا از کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۰
خروج دانش آموزان نابینا از کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۱
خروج دانش آموزان نابینا از کلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۲
خروج دانش آموزان نابینا ازکلاس های درسی در مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۳
خروج دانش آموزان نابینا از مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۴
خروج دانش آموزان نابینا از مدرسه ویژه نابینایان شهید محبی تهران ۳۵