خادمان کوچک مشایه زیبا هستند. خادمان کوچک مشایه  دوست داشتنی هستند. زوار خادمان کوچک مشایه را دوست دارند. خادمان کوچک مشایه به زوار خدمت رسانی میکنند.


همزمان با ایام پیاده‌روی اربعین حسینی، کودکان و نوجوانان عراقی همراه با خانواده‌های خود در حد وسع و توان مشغول خدمت‌رسانی به زوار الحسین در موکب‌ها هستند. این خادمان کوچک از ابتدای صبح تا انتهای شب پا به پای بزرگترهای خود با شور و شوق بسیاری کار می‌کنند.

مهدیه کرمانی
کمک کودکان در تهیه غذا برای زائرین اربعین ۱
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۲
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۳
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۴
کمک کودکان در کار نظافت موکب های مسیر پیاده روی اربعین ۵
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۶
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۷
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۸
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۹
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۰
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۱
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۲
مشارکت کودکان در تهیه غذا برای زائرین اربعین ۱۳
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۴
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۵
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۶
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۷
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۸
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۱۹
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۲۰
پذیرایی خادمان کوچک امام حسین(ع) از زائران ۲۱