به گزارش پارس نیوز، 

یک معلم زن، دانش آموزان مدرسه‌ای در ویتنام را به دلیل دست نیافتن به نمرات مطلوب در امتحان، تنبیه بدنی کرد.

او دانش آموزان را با چوب کتک زد و هر دانش آموزی که نمره پایین تری کسب کرده بود، مقدار بیشتری تنبیه شد.