به گزارش پارس نیوز ، نامه نیوز - اولین پرسشی که بعد از شوک خبر شهادت رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیات همراه به ذهن می‌رسد این است که تکلیف دولت چه خواهد شد؟ 

بدیهی است که قانون اساسی بروز چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و کار را به شورای موقت سپرده است. شورایی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه. این شورا نیز 50 روز فرصت دارد تا انتخابات زودهنگام را برگزار کند.

اصل یکصد و سی و یکم  قانون اساسی می‌گوید: در صورت فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل, معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.