به گزارش پارس نیوز ، مجلس در طول سال‌های بعد از انقلاب، سابقه حضور ۲ نماینده خواهر و برادر به طور همزمان را نداشته است. حالا در آخرین انتخابات، ابواالقاسم جراره و فاطمه جراره وارد مجلس شدند.

بنابر گزارش آخرین خبر، به این بهانه نگاهی به نمایندگانی که با نسبت فامیلی به طور همزمان وارد مجلس شده‌اند، داشته‌ایم.

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند

این نمایندگان مجلس زن و شوهر بودند /کدام نماینده با مادر همسرش همزمان در مجلس بودند؟ /پدر و پسری که باهم به مجلس رفتند