امروز در برخی از کشورها عید قربان اعلام شده است. نماز عید در این کشورها با حضور شمار زیادی از مسلمانان برپا شد.

عید قربان

عید قربان