عکس هوایی که آقای Ryan Chatfield از ساحل بروم واقع در غرب استرالیا گرفته!