جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از میشیگان در یک بستنی فروشی توقف کرد.

جو بایدن