در جدیدترین رنگ‌بندی کرونا یی شهرهای کشور، گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال ایران را مشاهده می کنید.

کرونا در ایران