تصاویر نشست خبری سیدابراهیم رئیسی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی را مشاهده می کنید.

نشست خبری رئیسی نشست خبری رئیسی نشست خبری رئیسی نشست خبری رئیسی نشست خبری رئیسی نشست خبری رئیسی 

نشست خبری رئیسی