عکس فروسرخ از سیاره مشتری که با استفاده از مادون قرمز ثبت شده است.