عکسی عجیب از زمانی که طوفان اندرو در سال ۱۹۹۲ میامی را در هم می‌کوبید کارکنان باغ وحش ناچار شدند ۳۰ فلامینگوی باغ‌ وحش را در توالت محبوس کنند تا از طوفان گزندی به آنان نرسد. 

فلامینگو