در سال‌های اخیر در خراسان شمالی مساحت زیادی از مزارع زیر کشت گیاه « کلزا » می‌رود که موجب به وجود آمدن مناظر بسیار زیبایی شده است.

کلزا

کلزا