کایت سواری در ساحل ریودوژانیرو، برزیل.

کایت سواری