تصویری خلق شده توسط طبیعت که بازیرکی عکاس به ثبت رسیده است.

طبیعت