این تصویر دیدنی از جدال پلیکان ها بر سر غذا توسط آجیس تارامیدس به ثبت رسیده است.

پرندگان