زمستان به آرامی جای خود را به بهار می‌دهد و شکوفایی گل‌ها خبر از آمدن بهار می‌دهند. تصاویری از مناظر زیبای بهاری و شکوفایی گل‌ها و رسیدن بهار را در کشورهای مختلف جهان مشاهده می‌کنید.